Warszawskie targowiska

Miasto Stołeczne Warszawa

Ogłoszenia

środa, 20 sierpnia 2014

INFORMACJA


W związku z pojawiającymi się wnioskami o wykonanie kopii z załączników mapowych projektów usytuowania sieci uzbrojenia terenu, będących przedmiotem narad koordynacyjnych, a wcześniej uzgodnień w Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowej, informujemy co następuje.


Opłaty za udostępnianie materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego, a także za niektóre czynności związane z prowadzeniem zasobu, reguluje ustawa Pgik w art.40b Ustawa nie przewiduje dodatkowych opłat za sporządzanie kopii a Prezydent m.st. Warszawy jako Organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej nie świadczy usług i nie jest płatnikiem VAT.


Dokumentacja projektowa natomiast nie stanowi materiałów zasobu i nie podlega udostępnianiu w trybie określonym ustawą Pgik.


W związku z powyższym, zgodnie z art. 28b ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 2014r o zmianie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2014 r. poz. 897), organ służby geodezyjnej może jedynie wydać odpis protokółu z narady koordynacyjnej na żądanie zainteresowanego uczestnika. Natomiast przebieg projektowanej sieci jest treścią (w przypadku Warszawy) zasadniczej mapy miasta udostępnianej odpłatnie na zasadach określonych ustawą Pgik.


Załącznik mapowy z wniesionym przebiegiem usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu stanowi jedynie część dokumentacji projektowej niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych. Dlatego też, do dokumentacji projektowej składanej do uzgodnienia na naradzie koordynacyjnej mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo budowlane a nie ustawy PGiK. Zgodnie ze stanowiskiem Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego ( patrz strona internetowa GINB) art. 76a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), nie może mieć zastosowania do dokumentów umieszczanych w projekcie budowlanym. Organy administracji publicznej nie mają podstawy prawnej żądania notarialnego uwierzytelniania kopii dokumentacji stanowiącej część projektu budowlanego.


Należy dodatkowo wyjaśnić, że ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U.z 2010 r. Nr 243, poz. 1623) wymaga, aby za każdy projekt budowlany był odpowiedzialny projektant konkretnego obiektu budowlanego (osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia do projektowania oraz uprawniona do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie). Osoba, która złożyła podpis na stronie tytułowej projektu budowlanego, odpowiada za jego zawartość, także za załączone do projektu dokumenty. Ponadto projektant do projektu budowlanego dołącza oświadczenie o sporządzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej (art. 20 ust. 4 ustawy – Prawo budowlane). W związku z powyższym podpis projektanta na pierwszej stronie każdego projektu jest dla wiarygodności zawartych w nim dokumentów wystarczający.


Wszystkie cztery egzemplarze projektu budowlanego, o których mowa w art. 33 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r.Nr 156, poz. 1118 z pózn. zm.), zatwierdzane w decyzji o pozwoleniu na budowę, stanowią identyczne (jednobrzmiące) opracowania projektowe, oznaczone kolejno numerami 1, 2, 3, 4. Po wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę, jeden egzemplarz projektu budowlanego zatrzymuje organ wydający te decyzje, dwa egzemplarze otrzymuje inwestor, natomiast ostatni egzemplarz trafia do właściwego organu nadzoru budowlanego (zob. § 6 ust. 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego - /Dz. U. Nr 120, poz. 1133/). Natomiast bez znaczenia jest, który z kolejno oznaczonych numerami projektów, zostanie przekazany do archiwum właściwego organu nadzoru budowlanego, który do inwestora, a który zostanie w organie wydającym pozwolenie na budowę.


Ponadto należy podkreślić, że zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, w projekcie budowlanym należy na stronie tytułowej zamieścić imiona i nazwiska projektantów opracowujących wszystkie części projektu budowlanego, wraz z określeniem zakresu ich opracowania, specjalności i numeru posiadanych uprawnień budowlanych, oraz datę opracowania i podpisy. Na stronie tytułowej każdego z czterech egzemplarzy projektu budowlanego należy zatem zamieścić oryginały podpisów projektantów opracowujących wszystkie części projektu.


Analogicznie, w sytuacjach określonych w § 3 ust. 2 i § 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 2 ww. rozporządzenia, wymagane są oryginały podpisów wskazanych osób. Natomiast w odniesieniu do uzgodnień, w przypadku gdy zostały one wydane w jednym egzemplarzu, do pozostałych egzemplarzy projektu budowlanego należy dołączyć ich kopie, poświadczone za zgodność z oryginałem. (dokonane przez projektanta – dopisek własny).

środa, 30 lipca 2014

INFORMACJA


Ustawa z dnia 5 czerwca 2014r o zmianie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2014 r. poz. 897) w sposób zasadniczy zmieniła dotychczasowe zasady oraz zakres uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu. Moc obowiązującą utraciło z dniem 12 lipca 2014r. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455), Również Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej (ZUDP) powołany przez Prezydenta m.st. Warszawy zarządzeniem Nr 845/2007 z dnia 2 października 2007 roku (z późn. zm.) w sprawie zasad koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, zakończył swoją działalność z dniem wejścia w życie ww. ustawy tj. z dniem 12 lipca 2014r.


Wprowadzone zmiany przepisów prawa mają za zadanie skrócić proces inwestycyjny poprzez likwidację zbędnych rutynowych procedur, jakim były działania ZUDP. Zgodnie z zapisami art. 28b – 28f znowelizowanej ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (dalej ustawa Pgik), sytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu uzgadnia się na naradach koordynacyjnych organizowanych przez starostę. Ponadto, zgodnie z zapisami art. 28b ust. 2 z zastrzeżeniem ust. 4 oraz art. 28d, uzgodnieniu na naradach koordynacyjnych nie podlegają projekty:

 • przyłączy,
 • sieci uzbrojenia terenu usytuowanych wyłącznie w granicach działki budowlanej,
 • sieci uzbrojenia terenu usytuowanych w granicach terenu zamkniętego, w rozumieniu art. 2 pkt. 9 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne,
 • sieci technologicznych podmiotów władających siecią uzbrojenia terenu, dla których wydana została decyzja administracyjna Prezydenta m.st. Warszawy o wyłączeniu z geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, które są wykorzystywane wyłącznie przez ten podmiot i są położone na gruntach znajdujących się w wyłącznym władaniu tego podmiotu.

Nowe zasady organizacyjne koordynowania sytuowania projektowanych sieci określa Zarządzenie Nr 6378/2014 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 21 lipca 2014r. w sprawie zasad organizacyjnych koordynowania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu na obszarze m.st. Warszawy


Dodatkowo, biorąc pod uwagę dotychczasowe doświadczenia BGiK związane z obsługą organizacyjno-techniczną Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej, w celu usprawnienia współpracy, przedstawiamy Państwu definicje przyjęte dla potrzeb narad koordynacyjnych.


Przyłącze – odcinek sieci łączący istniejące przewody rozdzielcze lub magistralne biegnące w ulicy, z punktem pomiarowym położonym (złącze kablowe, punkt redukcyjno-pomiarowy gazu ) w granicy działki (linii rozgraniczającej pas drogowy), również odcinek sieci biegnący od studni na zawory do granicy działki lub budynku w przypadku sieci ciepłowniczych oraz przewód wodociągowy lub kanalizacyjny od sieci rozdzielczej do granicy działki, również kabel elektroenergetyczny przebiegający od sieci przesyłowej do projektowanego punktu pomiarowego lub granicy nieruchomości klienta.


Projektowane sieci – projektowane przewody magistralne i rozdzielcze wszystkich rodzajów prowadzone w istniejących i projektowanych pasach dróg publicznych (Art.1 i Art.7 ustawy z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych – t.j. Dz.U.2013.260) wraz z „odrzutem” do granicy działki oraz telekomunikacyjne rurociągi kablowe i kanalizacja kablowa. W przypadku sieci ciepłowniczych, odcinek od przewodu rozdzielczego do studni zaworowej.


Sieci sytuowane wyłącznie w granicach działki budowlanej – są to sieci i instalacje uzbrojenia terenu wraz z przyłączami do odpowiednich sieci zewnętrznych i wewnętrznych oraz urządzeń budowlanych wraz z usytuowaniem przyłączy, urządzeń i punktów pomiarowych znajdujących się na terenie objętym planowanym zagospodarowaniem działki lub terenu, do którego Inwestor posiada prawo do dysponowania na cele budowlane, o którym mowa w art.3 pkt 11 ustawy z dnia 7 lipca 1994r – Prawo budowlane (Dz.U.2013.1409 j.t)


Ponadto uzgodnieniu nie podlegają sieci, których przebudowa czy też modernizacja lub wymiana , realizowana jest w istniejącej trasie przewodu – np. gazociągi realizowane metodą reliningu, wymiana przewodów wodociągowych, sieci ciepłownicze realizowane z wykorzystanie istniejący kanałów ciepłowniczych i inne których wymiana realizowana jest w trasie istniejącego przewodu.

W pasach drogowych ulic nie uzgadnia się obiektów takich jak:

 • biletomaty
 • bankomaty
 • słupy i inne nośniki reklamowe
 • kioski, pawilony handlowe, kontenery
 • wiaty przystankowe
 • słupki informacyjne i znaki drogowe
 • bariery energochłonne
 • fundamenty pod bramownice
 • maszty flagowe
 • słupki wygrodzeniowe
 • kable prowadzone na estakadach
 • punkty Wi-Fi
 • pętle indukcyjne
 • instalacje zraszające trawniki, hydranty ogrodowe, studzienki irygacyjne,

łącznie z instalacją niskoprądową zasilającą powyższe obiekty.


Podobnie jak do tej pory, nie są uzgadniane projekty drogowe, które obecnie nie będą również rejestrowane na zasadniczej mapie miasta.


Projekty, które nie podlegają uzgodnieniu na naradzie koordynacyjnej, nadal wymagają opracowania projektu na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy do projektu (Art.29a Prawa budowlanego) oraz dalszego postępowania określonego przepisami ustawy Prawo Budowlane.


Dodatkowo przypominamy, że:


 • projekt zagospodarowania działki lub terenu wymaga opracowania mapy do celów projektowych o treści zgodnej z rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz.U.1995.25.133), wykonanej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011r w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. Nr 263, poz.1572).
 • zgodnie z Art.43 ust.1 ustawy Prawo budowlane (Dz.U.2013.1409 j.t) ,wszystkie obiekty wymagające pozwolenia na budowę oraz przyłącza, podlegają geodezyjnemu wytyczeniu w terenie a po ich wybudowaniu - geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, obejmującej położenie ich na gruncie
 • jednostki wykonawstwa geodezyjnego dokonujące pomiarów inwetaryzacyjnych nie mają uprawnień do stwierdzania czy projekt został wykonany zgodnie lub niezgodnie z projektem.

środa, 23 lipca 2014

W dniu 23 lipca 2014 r. weszło w życie Zarządzenie Nr 6401/2014 Prezydenta m.st. Warszawy aktualizujące Zarządzenie Nr 3800/2013 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 25 stycznia w sprawie wprowadzenia Katalogu ulic i placów m.st. Warszawy oraz zasad zapisu nazw obiektów miejskich.