Warszawskie targowiska

Miasto Stołeczne Warszawa

Ogłoszenia

środa, 30 lipca 2014

INFORMACJA


Ustawa z dnia 5 czerwca 2014r o zmianie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2014 r. poz. 897) w sposób zasadniczy zmieniła dotychczasowe zasady oraz zakres uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu. Moc obowiązującą utraciło z dniem 12 lipca 2014r. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455), Również Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej (ZUDP) powołany przez Prezydenta m.st. Warszawy zarządzeniem Nr 845/2007 z dnia 2 października 2007 roku (z późn. zm.) w sprawie zasad koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, zakończył swoją działalność z dniem wejścia w życie ww. ustawy tj. z dniem 12 lipca 2014r.


Wprowadzone zmiany przepisów prawa mają za zadanie skrócić proces inwestycyjny poprzez likwidację zbędnych rutynowych procedur, jakim były działania ZUDP. Zgodnie z zapisami art. 28b – 28f znowelizowanej ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (dalej ustawa Pgik), sytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu uzgadnia się na naradach koordynacyjnych organizowanych przez starostę. Ponadto, zgodnie z zapisami art. 28b ust. 2 z zastrzeżeniem ust. 4 oraz art. 28d, uzgodnieniu na naradach koordynacyjnych nie podlegają projekty:

 • przyłączy,
 • sieci uzbrojenia terenu usytuowanych wyłącznie w granicach działki budowlanej,
 • sieci uzbrojenia terenu usytuowanych w granicach terenu zamkniętego, w rozumieniu art. 2 pkt. 9 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne,
 • sieci technologicznych podmiotów władających siecią uzbrojenia terenu, dla których wydana została decyzja administracyjna Prezydenta m.st. Warszawy o wyłączeniu z geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, które są wykorzystywane wyłącznie przez ten podmiot i są położone na gruntach znajdujących się w wyłącznym władaniu tego podmiotu.

Nowe zasady organizacyjne koordynowania sytuowania projektowanych sieci określa Zarządzenie Nr 6378/2014 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 21 lipca 2014r. w sprawie zasad organizacyjnych koordynowania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu na obszarze m.st. Warszawy


Dodatkowo, biorąc pod uwagę dotychczasowe doświadczenia BGiK związane z obsługą organizacyjno-techniczną Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej, w celu usprawnienia współpracy, przedstawiamy Państwu definicje przyjęte dla potrzeb narad koordynacyjnych.


Przyłącze – odcinek sieci łączący istniejące przewody rozdzielcze lub magistralne biegnące w ulicy, z punktem pomiarowym położonym (złącze kablowe, punkt redukcyjno-pomiarowy gazu ) w granicy działki (linii rozgraniczającej pas drogowy), również odcinek sieci biegnący od studni na zawory do granicy działki lub budynku w przypadku sieci ciepłowniczych oraz przewód wodociągowy lub kanalizacyjny od sieci rozdzielczej do granicy działki, również kabel elektroenergetyczny przebiegający od sieci przesyłowej do projektowanego punktu pomiarowego lub granicy nieruchomości klienta.


Projektowane sieci – projektowane przewody magistralne i rozdzielcze wszystkich rodzajów prowadzone w istniejących i projektowanych pasach dróg publicznych (Art.1 i Art.7 ustawy z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych – t.j. Dz.U.2013.260) wraz z „odrzutem” do granicy działki oraz telekomunikacyjne rurociągi kablowe i kanalizacja kablowa. W przypadku sieci ciepłowniczych, odcinek od przewodu rozdzielczego do studni zaworowej.


Sieci sytuowane wyłącznie w granicach działki budowlanej – są to sieci i instalacje uzbrojenia terenu wraz z przyłączami do odpowiednich sieci zewnętrznych i wewnętrznych oraz urządzeń budowlanych wraz z usytuowaniem przyłączy, urządzeń i punktów pomiarowych znajdujących się na terenie objętym planowanym zagospodarowaniem działki lub terenu, do którego Inwestor posiada prawo do dysponowania na cele budowlane, o którym mowa w art.3 pkt 11 ustawy z dnia 7 lipca 1994r – Prawo budowlane (Dz.U.2013.1409 j.t)


Ponadto uzgodnieniu nie podlegają sieci, których przebudowa czy też modernizacja lub wymiana , realizowana jest w istniejącej trasie przewodu – np. gazociągi realizowane metodą reliningu, wymiana przewodów wodociągowych, sieci ciepłownicze realizowane z wykorzystanie istniejący kanałów ciepłowniczych i inne których wymiana realizowana jest w trasie istniejącego przewodu.

W pasach drogowych ulic nie uzgadnia się obiektów takich jak:

 • biletomaty
 • bankomaty
 • słupy i inne nośniki reklamowe
 • kioski, pawilony handlowe, kontenery
 • wiaty przystankowe
 • słupki informacyjne i znaki drogowe
 • bariery energochłonne
 • fundamenty pod bramownice
 • maszty flagowe
 • słupki wygrodzeniowe
 • kable prowadzone na estakadach
 • punkty Wi-Fi
 • pętle indukcyjne
 • instalacje zraszające trawniki, hydranty ogrodowe, studzienki irygacyjne,

łącznie z instalacją niskoprądową zasilającą powyższe obiekty.


Podobnie jak do tej pory, nie są uzgadniane projekty drogowe, które obecnie nie będą również rejestrowane na zasadniczej mapie miasta.


Projekty, które nie podlegają uzgodnieniu na naradzie koordynacyjnej, nadal wymagają opracowania projektu na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy do projektu (Art.29a Prawa budowlanego) oraz dalszego postępowania określonego przepisami ustawy Prawo Budowlane.


Dodatkowo przypominamy, że:


 • projekt zagospodarowania działki lub terenu wymaga opracowania mapy do celów projektowych o treści zgodnej z rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz.U.1995.25.133), wykonanej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011r w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. Nr 263, poz.1572).
 • zgodnie z Art.43 ust.1 ustawy Prawo budowlane (Dz.U.2013.1409 j.t) ,wszystkie obiekty wymagające pozwolenia na budowę oraz przyłącza, podlegają geodezyjnemu wytyczeniu w terenie a po ich wybudowaniu - geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, obejmującej położenie ich na gruncie
 • jednostki wykonawstwa geodezyjnego dokonujące pomiarów inwetaryzacyjnych nie mają uprawnień do stwierdzania czy projekt został wykonany zgodnie lub niezgodnie z projektem.

środa, 23 lipca 2014

W dniu 23 lipca 2014 r. weszło w życie Zarządzenie Nr 6401/2014 Prezydenta m.st. Warszawy aktualizujące Zarządzenie Nr 3800/2013 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 25 stycznia w sprawie wprowadzenia Katalogu ulic i placów m.st. Warszawy oraz zasad zapisu nazw obiektów miejskich.

wtorek, 29 kwietnia 2014

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem nr 5720/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie wyznaczenia dni wolnych od pracy dla pracowników Urzędu m. st. Warszawy w dniu 2 maja 2014 r. Biuro Geodezji i Katastru będzie nieczynne.

wtorek, 25 lutego 2014

Miasto Stołeczne Warszawa ogłosiło przetarg nieograniczony na wykonanie zdjęć lotniczych i cyfrowego fotoplanu. Oferty można składać do 10 marca 2014 r. do godz. 12. Szczegóły dostępne na stronie Biura Zamówień Publicznych

wtorek, 18 lutego 2014

W dniu 17 lutego 2014r. weszło w życie Zarządzenie Nr 5590/2014 Prezydenta m.st. Warszawy aktualizujące Zarządzenie Nr 3800/2013 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 25 stycznia w sprawie wprowadzenia "Katalogu ulic i placów m.st. Warszawy" oraz zasad zapisu nazw obiektów miejskich.

piątek, 3 stycznia 2014

Dyrektor Biura Geodezji i Katastru Urzędu m.st. Warszawy planuje w I kwartale roku 2014 zorganizowanie spotkania informacyjnego dla wykonawców prac geodezyjnych działających na terenie Miasta Stołecznego Warszawy. Celem spotkania będzie przekazanie bieżących informacji na temat obsługi prac geodezyjnych i kartograficznych przez Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.


W związku z powyższym, zachęcamy do składania propozycji tematów do poruszenia na ww. spotkaniu. Propozycje można składać m.in. w formie pisemnej w Kancelarii Biura mieszczącej się na parterze w siedzibie Biura przy ul. Sandomierskiej 12 oraz przesyłać emailem na adres BG-geospotkanie@um.warszawa.pl


Szczególnie zachęcamy do skorzystania z kanału komunikacji poprzez email.


Propozycje tematów proszę składać i nadsyłać do końca lutego 2014 r.


O dokładnym terminie spotkania zostaniecie Państwo poinformowani niezwłocznie po jego ustaleniu.