Warszawskie targowiska

Miasto Stołeczne Warszawa

Ogłoszenia

wtorek, 26 kwietnia 2016

Obwieszczenie w sprawie założenia księgi wieczystej dla nieruchomości położonej w dzielnicy Wawer oznaczonej jako dz.ew. 1/8 z obrębu 3-14-24

 1. Obwieszczenie, rozmiar pliku: 258 KB
  Pobierz
czwartek, 14 kwietnia 2016

W dniach od 13 kwietnia (środa) od godziny 16:00 do 18 kwietnia (poniedziałek) do godziny 16.00 z powodu prac remontowych wejście do siedziby Biura Geodezji i Katastru Urzędu m.st. Warszawy od strony ul. Sandomierskiej będzie nieczynne. Prosimy o korzystanie z wejścia od strony ul. Olszewskiej: bramą wjazdową, następnie przez parking, aż do wejścia głównego od strony parkingu. Szczegóły w załączniku.

 1. Informacja, rozmiar pliku: 514 KB
  Pobierz
piątek, 1 kwietnia 2016

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granicy działki ewidencyjnej nr 24/1 z obrębu ew. 1-08-36 z działką ew. 23/1 z obrębu ew. 1-08-36. Szczegóły w załączniku.

 1. Zawiadomienie, rozmiar pliku: 263 KB
  Pobierz
piątek, 26 lutego 2016

W dniu 23 lutego 2016 r. weszło w życie Zarządzenie Nr 222/2016 Prezydenta m.st. Warszawy aktualizujące Zarządzenie Nr 3800/2013 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzenia "Katalogu ulic i placów m.st. Warszawy" oraz zasad zapisu nazw obiektów miejskich.

środa, 27 stycznia 2016

OGŁOSZENIE
o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych
nieruchomości KW WA6M/00091014/4 i gruntu niehip. - dz.ew.81Biuro Geodezji i Katastru informuje, że w dniu 23 lutego 2016 r. (wtorek) o godz. 11:00 zostaną okazane granice dz.ew. 81, 82, 83 z obrębu 3-12-41 w Warszawie dz. Wawer, przy ulicy Patriotów 140B (w rejonie ul. Drwali).

Osoby posiadające tytuł prawny do działek sąsiadujących nr 2/15, 81, 84 z obrębu 3-12-41 proszone są do stawiennictwa na gruncie w w/w terminie, tj. 23.02.2016 r. o godz. 11:00.

Prosimy o przyniesienie dokumentów, obrazujących aktualny stan prawny nieruchomości w celu porównania z danymi zawartymi w ewidencji gruntów.

 1. Ogłoszenie, rozmiar pliku: 298 KB
  Pobierz
czwartek, 17 grudnia 2015

Informacja dla Wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych


Biuro Geodezji i Katastru informuje, że od dnia 11 stycznia 2016 r. dla wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych nie będzie dostępne pomieszczenie nr 321 w budynku B1.

W celu kartowania na analogowej mapie zasadniczej należy korzystać ze stanowisk do tego przeznaczonych w pokoju 320.

Z uwagi na powyższe, prosimy o zabranie pozostawionych w pokoju 321 rzeczy w terminie do 8 stycznia 2016 r.

czwartek, 17 września 2015

W dniu 15 września 2015 r. weszło w życie Zarządzenie Nr 1303/2015 Prezydenta m.st. Warszawy aktualizujące Zarządzenie Nr 3800/2013 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzenia "Katalogu ulic i placów m.st. Warszawy" oraz zasad zapisu nazw obiektów miejskich.

czwartek, 10 września 2015

Konsultacje społeczne w sprawie zmiany granicy między Dzielnicami Mokotów i Wilanów.


Zapraszamy mieszkańców Warszawy do konsultacji społecznych dotyczących zmiany granicy między dzielnicami Mokotów i Wilanów w rejonie skrzyżowania ul. Nałęczowskiej z ul. Jana III Sobieskiego.

Uwagi, opinie i wnioski można zgłosić w dniach od 16 września do 6 października 2015 r. :
 • drogą elektroniczną na adres e-mail sekretariat-bgik@um.warszawa.pl
 • drogą korespondencyjną na adres Biura Geodezji i Katastru ul. Sandomierska 12, 02-567 Warszawa,
 • w punkcie konsultacyjnym w Informacji Biura Geodezji i Katastru ul. Sandomierska 12, w godzinach 8-16 (pon.-pt.).

Zmiana granicy zapewni :
 • uzyskanie jednorodności ze względu na układ osadniczy i przestrzenny
 • jednolite zarządzania przestrzenią publiczną.
 1. Zawiadomienie, rozmiar pliku: 157 KB
  Pobierz
środa, 19 sierpnia 2015

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania w sprawie przeprowadzenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów na działce ewidencyjnej nr 4 z obrębu 8-06-09, położonej przy ul. Bolesława Prusa w dzielnicy Wesoła m.st.Warszawy


Na podstawie art. 61 §1 i §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U.2013.267 ze zm.) oraz §6 ust.1 i 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 września 2012r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz.U.2012.1246) zawiadamiam o wszczęciu z urzędu postępowania w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów w zakresie działki ewidencyjnej nr 4 z obrębu 8-06-09, położonej przy ul. Bolesława Prusa w dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy.


W 2006 roku w oparciu o operat modernizacji ewidencji gruntów i budynków nr 8-E-56/06, przyjęty do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w dniu 20.06.2006r., m.in. dla działki ewidencyjnej nr 4 z obrębu 8-06-09 dokonano weryfikacji użytków gruntowych. Zgromadzone materiały, wskazują, iż podczas powyższej weryfikacji nie uwzględniono zapisów Uproszczonego Planu Lasu Miasta Stołecznego Warszawy obowiązującego w okresie 01.01.2005r. - 31.12.2014r. (Dzielnica Wesoła Osiedle Groszówka) Wobec powyższego, stwierdzono niezgodności w zakresie oznaczenia użytków gruntowych na ww. działce i organ podjął czynności zmierzające do ustalenia gleboznawczej klasyfikacji przedmiotowego gruntu.


Postępowanie prowadzone jest przez Prezydenta m.st. Warszawy na podstawie art. 22 ust.1 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i Kartograficzne (tekst jedn. Dz.U.2015.520 ze zm.) oraz § 4 pkt. 4 w/w rozporządzenia.


Zgodnie z § 5 ust. 1 tego rozporządzenia przeprowadzenie klasyfikacji obejmuje:

 • analizę niezbędnych materiałów stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny;
 • przeprowadzenie czynności klasyfikacyjnych w terenie;
 • sporządzenie projektu ustalenia klasyfikacji;
 • rozpatrzenie zastrzeżeń do projektu klasyfikacji;
 • wydanie decyzji o ustaleniu klasyfikacji.

Na podstawie upoważnienia Prezydenta m.st. Warszawy Nr 3277/2015 z dnia 04.08.2015 r. czynności klasyfikacyjne na przedmiotowej działce ewidencyjnej przeprowadzi klasyfikator Pan Robert Czajkowski.


W związku z powyższym zawiadamiam, że czynności techniczne w terenie na działce ewidencyjnej nr 4 z obrębu 8-06-09 rozpoczną się w dniu 16.09.2015r. o godzinie 8:00 od strony ulicy Bolesława Prusa.


Zgodnie z §7 ust.4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 września 2012r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz.U.2012.1246) niestawiennictwo któregokolwiek z właścicieli gruntów nie wstrzymuje czynności klasyfikacyjnych w terenie.


Pełna treść zawiadomienia wraz z pouczeniem do pobrania poniżej:

 1. Zawiadomienie, rozmiar pliku: 1,1 MB
  Pobierz
wtorek, 22 lipca 2015 Biuro Geodezji i Katastru Urzędu m.st. Warszawy informuje, że z dniem 22 lipca 2015 roku uruchomiło Internetowy Informator o Statusie Prac Geodezyjnych (Serwis ISPG).

Serwis ISPG ma na celu:
 • Udostępnienie Użytkownikom (wykonawcom prac geodezyjnych) informacji o statusie prac geodezyjnych zgłoszonych do ODGiK.
 • Udostępnienie Klientom ODGiK informacji, czy wniosek został zrealizowany, czy jest w trakcie realizacji.
czwartek, 30 kwietnia 2015

KOMUNIKAT DLA WNIOSKODAWCÓW
o uzgodnienie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu na naradzie koordynacyjnej


Uprzejmie informujemy wnioskodawców, którzy otrzymali informację (wiadomość SMS) o terminie narady koordynacyjnej i są zainteresowani bezpośrednio jej przebiegiem, aby w dniu narady do godziny 9.00 powiadomili o tym fakcie Wydziału Koordynacji Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu Biura Geodezji i Katastru przy ul. Sandomierskiej 12, WOM - stanowisko „H” (tel. 22 443 18 75).

Prosimy o podanie numeru identyfikacyjnego wniosku o uzgodnienie oraz kontaktu telefonicznego.

W przypadku konieczności udzielenia dodatkowych wyjaśnień dotyczących złożonej dokumentacji projektowej, osoby oczekujące na sali WOM w godz. 10.00 – 12.00 będą zapraszane na salę narad (powiadomienie telefoniczne) do bezpośredniego w niej udziale.

Jednocześnie informujemy, że na naradzie koordynacyjnej nie wykonuje się korekt projektów złożonych do uzgodnienia.